PGN

LogoWFNa potrzeby gminy Pabianice został opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, który ma na celu poprawę efektywności energetycznej i redukcję zużycia energii, zwiększenie udziału wykorzystania OZE oraz poprawę jakości powietrza (w tym redukcję niskiej emisji) na terenie Gminy Pabianice i stanowi jednocześnie warunek ubiegania się o środki w przyszłej perspektywie finansowej UE 2014-2020. Plan ma też na celu zaprezentowanie przedsięwzięć, których realizacja nastąpi w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014 – 2020. Wykonawcą niniejszego opracowania jest Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii.

Dokument można pobrać pod adresem: bip.pabianice.gmina.pl/?c=785

Niska emisja (emisja ze źródeł poniżej 40 m) powstaje w wyniku procesów spalania paliw, przede wszystkim węgla, w starych, niskosprawnych piecach i kotłach budynków jednorodzinnych lub wielorodzinnych oraz kotłowniach lokalnych. Zanieczyszczenia wprowadzane do atmosfery wpływają bardzo niekorzystnie na zdrowie. Efekty nadmiernej emisji są najbardziej odczuwalne w okresie zimowym, czyli w pełni sezonu grzewczego.

W celu szczegółowego określenia aktualnego stanu w zakresie systemów ogrzewania, funkcjonujących na terenie gminy, rozpoznania potrzeb mieszkańców, związanych z wymianą dotychczasowych urządzeń grzewczych oraz termomodernizacją budynków przewidziano przeprowadzenie badania ankietowego. W najbliższych dniach trafią do mieszkańców ankiety, na podstawie których zostanie przeprowadzona inwentaryzacja bazowa.

Korzyścią z wykonania PGN, zarówno dla mieszkańców jak i przedsiębiorców, działających na terenie gminy, będzie możliwość skorzystania z dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, przewidzianych w perspektywie programowej 2014 – 2020 na realizację przedsięwzięć powodujących zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Zadanie „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pabianice na lata 2016-2020” o całkowitym koszcie netto 29 000,00 zł zostało dofinansowane środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji w wysokości 14 500,00 zł.

Przedmiotem opracowania były następujące elementy:

  1. Stworzenie bazy danych informacji nt. gospodarki energią w gminie w oparciu o inwentaryzację źródeł emisji gazów cieplarnianych.
  2. Opracowanie dokumentu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pabianice na lata 2016-2020”
  3. Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu Gminy Pabianice w zakresie wdrażania PGN.
  4. Przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w tym:
    • organizacja i przeprowadzenie spotkań z mieszkańcami i radnymi
    • wykonanie i dystrybucja materiałów informacyjnych w formie ulotek.

Efektem realizacji zadania jest ustalenie stanu obecnego w zakresie emisji gazów cieplarnianych i źródeł zanieczyszczenia powietrza oraz zaplanowanie działań zmierzających do obniżenia obu parametrów w określonym czasie i poprzez ściśle wyznaczone kierunki i sposoby działania w takich obszarach jak transport, budownictwo, przemysł, gospodarka rolna i rozwój infrastruktury publicznej.

Opracowanie PGN dla Gminy Pabianice na lata 2016-2020 jest warunkiem pozyskania dofinansowania na inwestycje i działania związane z ochroną powietrza i odnawialne źródła energii w tym przez samorząd, podmioty prywatne i osoby fizyczne.

Accessibility Toolbar