Przypomnienie o zakazie wysypywania popiołu

Wójt Gminy Pabianice informuje, iż na terenie Gminy Pabianice obowiązuje całkowity zakaz wysypywania popiołu. Zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez (…):

• Wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
• Pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych (…) w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi”.

Popiół z palenisk domowych (pieców centralnego ogrzewania) to także odpad komunalny, który ma być gromadzony w pojemniku na zmieszane odpady komunalne. Niedopuszczalne jest wyrzucanie go na drogi, pola lub do przydrożnych rowów.

Popiół wyrzucony bezpośrednio na ziemię zostaje przepłukiwany przez opady do gruntu i jest źródłem zanieczyszczeń wód gruntowych. Popiół zawiera mnóstwo szkodliwych związków, które przy wietrznej pogodzie mogą uwalniać się do atmosfery zanieczyszczając ją, a tym samym mogą być źródłem chorób np. dróg oddechowych.

Przypominamy, iż zgodnie z art 145 Kodeksu wykroczeń, zanieczyszczanie lub zaśmiecanie miejsc publicznych , a w szczególności dróg, ulic, placów, ogrodów, trawników lub zieleńców, podlega karze grzywny do 500 zł lub karze nagany.

Accessibility Toolbar