Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego „Promocja kultury regionalnej poprzez organizację imprez folklorystycznych”

Pabianice, dnia 14 czerwca 2018 r.

 

 

Informacja Wójta Gminy Pabianice

o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

na wsparcie zadania publicznego „ Promocja kultury regionalnej poprzez organizację imprez folklorystycznych”

 

            Na podstawie :

  1. Rocznego Programu Współpracy na rok 2018 Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie określonego w uchwale nr XLVII/449/2017 z dnia 27 listopada 2017 r.  Rady Gminy Pabianice,
  2.  Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j.  Dz. U. z 2018 r., poz. 450),
  3. Ustawy z dnia 30 czerwca 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077),
  4. Uchwały Nr LIV/496/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice

na 2018 r. ( dotacja celowa z budżetu samorządu terytorialnego na zadanie: Promocja kultury regionalnej poprzez organizację imprez folklorystycznych).

przyznano dotację następującym organizacjom na wsparcie zadania publicznego „  Promocja kultury regionalnej poprzez organizację imprez folklorystycznych”

  1. Stowarzyszenie „ Folklor ma sens” Bychlew 107B, 95-200 Pabianice –  30 000 zł – zadanie: III Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny POLKA 2018.

Łącznie rozdysponowano środki w kwocie 30 000 zł.

Accessibility Toolbar