Spotkanie w sprawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Urząd Gminy w Pabianicach wraz z Fundacją na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii zaprasza mieszkańców gminy na spotkanie poświęcone gospodarce niskoemisyjnej oraz odnawialnym źródłom energii, które odbędzie się 29 czerwca (poniedziałek) o godz. 16:00 w Świetlicy Wiejskiej w Bychlewie.

Spotkanie to jest pierwszym ze spotkań realizowanych w związku z przystąpieniem przez Gminę Pabianice do opracowania dwóch dokumentów strategicznych tj. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Kolejne spotkanie planowane jest w lipcu w północnej części gminy, a dwa ostatnie jesienią, na etapie konsultacji opracowanych dokumentów.

Kluczowym elementem opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej jest rozpoznanie potrzeb mieszkańców, związanych z wymianą dotychczasowych urządzeń grzewczych oraz termomodernizacją budynków. Dlatego prosimy mieszkańców o liczny udział w spotkaniach oraz wypełnienie ankiet, które w najbliższym czasie trafią do Państwa domów.

Plan gospodarki niskoemisyjnej określi kierunki działań systemowych Gminy Pabianice w zakresie gospodarki niskoemisyjnej. Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej (PGN) posłuży do szerszego rozpoznania potrzeb z zakresu gospodarki niskoemisyjnej na szczeblu gminnym, oraz pozwoli na wypracowanie w Gminie optymalnego modelu nowoczesnej gospodarki materiało – i energooszczędnej. Plan przyczyni się także, do poprawy jakości powietrza w tym do redukcji niskiej emisji. Niska emisja (emisja ze źródeł poniżej 40 m) powstaje w wyniku procesów spalania paliw, przede wszystkim węgla, w starych, niskosprawnych piecach i kotłach budynków jednorodzinnych lub wielorodzinnych oraz kotłowniach lokalnych. Zanieczyszczenia wprowadzane do atmosfery wpływają bardzo niekorzystnie na zdrowie.

Korzyścią z wykonania PGN, zarówno dla mieszkańców jak i przedsiębiorców, działających na terenie miasta, będzie możliwość skorzystania z dofinansowania ze źródeł zewnętrznych na realizację przedsięwzięć powodujących zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Posiadanie tego dokumentu jest również warunkiem koniecznym do ubiegania się o środki UE w nowej perspektywie programowej na lata 2014 – 2020.

Drugi z dokumentów, których opracowanie rozpoczęto tj. projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną oraz paliwa gazowe stanowi pierwszy krok umożliwiający Gminie podjęcie działań związanych z rozbudową sieci gazowej. Dlatego również w tym zakresie chcemy poznać oczekiwania mieszkańców.

Accessibility Toolbar