Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3 grudnia Rada Gminy Pabianice podjęła uchwałę nr XXVII/229/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, terminu, częstotliwości i trybu jej uiszczania.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez Gminę Pabianice od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkuja mieszkańcy, będzie obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

Podstawową stawkę opłaty ustalono na 10 zł od osoby, ustalono również niższą stawkę w wysokości 7 zł od osoby jeżeli odpady będą zbierane w sposób selektywny.

Powyższa opłata uiszczana bedzie raz na kwartał, do 10 dnia miesiąca następujacego po kwartale, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy. Wpłat można dokonywać gotówką w kasie Urzędu Gminy w Pabianicach, przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Pabianicach lub u sołtysów.

Accessibility Toolbar