Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Wójt Gminy Pabianice zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pabianice w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w roku 2022, ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Więcej informacji: bip.pabianice.gmina.pl/5269/2/20220311-zaproszenie-do-udzialu-w-pracach-komisji-konkursowej-do-opiniowania-ofert-w-otwartym-konkursie-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-ramach-wypoczynku-letniego-dzieci-i-mlodziezy-w-roku-2022.html

Accessibility Toolbar