Zmiany w gospodarce odpadami od 1 kwietnia 2020 r.

Nowa stawka – 22 zł/osobę/miesiąc

Obowiązek segregacji dla wszystkich. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 44,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Ulga 10% dla osób kompostujących odpady i rezygnujących z kosza na BIO.

Jak skorzystać z ulgi? Należy wypełnić deklarację dostępną do pobrania z BIP www.bip.pabianice.gmina.pl/1511/130/gospodarka-odpadami-formularze.html

Wypełnić, podpisać i dostarczyć do Urzędu Gminy wysyłając pocztą lub wrzucając do skrzynki na listy przy drzwiach urzędu.

Można również skorzystać z formularza elektronicznego dostępnego na platformie epuap

epuap.gov.pl/wps/myportal/aplikacje/skrzynka?formSubId=UrzadGminyPabianice&serviceId=SC:279305&formName=RGVrbGFyYWNqYSBvIHd5c29rb8WbY2kgb3DFgmF0eSB6YSBnb3Nwb2Rhcm93YW5pZSBvZHBhZGFtaSBrb211bmFsbnltaQ==&kupName=RGVrbGFyYWNqYSBvIHd5c29rb8WbY2kgb3DFgmF0eSB6YSBnb3Nwb2Rhcm93YW5pZSBvZHBhZGFtaSBrb211bmFsbnltaQ==

Po wypełnieniu należy podpisać go profilem zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym i wysłać na urzędową skrzynkę podawczą.

Aby skorzystać 10% ulgi dla kompostujących od 1 kwietnia należy

  1. jako datę zaistnienia zmiany wskazać 1 kwietnia 2020 r,
  2. w sekcji F wskazać liczbę osób zamieszkujących nieruchomość (pole 36), stawkę opłaty ustaloną przez Radę Gminy czyli 22 zł (pole 37),
  3. obliczyć miesięczną kwotę opłaty według wzoru liczba osób x stawka opłaty (pole. 38),
  4. w polu 39 obliczyć kwotę przysługującego zwolnienia, czyli 10% kwoty z pola 38,
  5. W polu 40 wpisać wysokość opłaty miesięcznej, wartość z pola 38 minus wartość z pola 39.

Uwaga: Deklarację zmieniającą można złożyć do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Tak więc do 10 maja 2020 r. można składać deklaracje dotyczące kompostowania odpadów we własnym zakresie, w których jako datę zaistnienia zmiany można wskazać dzień 1 kwietnia 2020 r.

Deklarację musisz złożyć jeśli:

  • do 1 kwietnia 2020 r. nie prowadziłeś selektywnej zbiórki odpadów
  • chcesz zadeklarować skorzystać od 1 kwietnia 2020 r. z ulgi wynikającej z kompostowania odpadów.

Uwaga: Skorzystanie z ulgi wiąże się z rezygnacją z posiadania pojemnika na bioodpady.

Jeśli przed 1 kwietnia 2020 r. prowadziłeś selektywną zbiórkę odpadów i nie chcesz zadeklarować posiadania kompostownika  nie musisz składać nowej deklaracji.

Accessibility Toolbar